დავით გამცემლიძე

ევროპული ბოხოხი
სახელმწიფოებრივი კულტურა
ბოლოთქმა